základní škola Harrachov - logo

KONTAKT

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov, příspěvková organizace | 481 528 134

Školní poradenské pracoviště

členové:

Ing. Helena Stříbrná, ředitelka školy

Mgr. Petra Šebelková, školní metodik prevence

Mgr. Petr Kroupa, výchovný poradce

Emilie Hradecká, školní asistent a asistent pedagoga

Program poradenských služeb: Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., zákonem č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm.

1) Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, ředitelkou školy, zástupci školy a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, zákonné zástupce i pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat.

2) Pracovníci školního poradenského pracoviště - vymezení poradenských služeb ve škole

Podle obsahu činnosti rozlišujeme tyto poradenské pracovníky školy: výchovný poradce, školní metodik prevence a pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole - třídní učitelé, koordinátor školního vzdělávacího programu, vybraní pedagogové školy.

Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení:

      výchovný poradce Mgr. Petr Kroupa, metodik prevence rizikového chování Mgr. Petra Šebelková, ředitelka školy Ing. Helena Stříbrná, asistentka pedagoga paní Emilie Hradecká a vybraní pedagogové školy.

 Výchovný poradce se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se SVP, včetně integrace nadaných žáků. Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň práce výchovného poradce vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a z plánu práce výchovného poradce pro daný školní rok.

Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a.       koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b.      základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c.       individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,

d.      poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e.       spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

f.       zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích okresních poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

g.      poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti:

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a.       v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b.      s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c.       s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d.      s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e.       v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků.

Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy, vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce školního metodika prevence vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. Prioritním cílem preventivní strategie školy je podpora bezpečného chování, zdravého životního stylu žáků a pozitivních mezilidských vztahů.

Standardní činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti:

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti:

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2.  Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3. Vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti:

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Další pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, třídní učitelé, vychovatelé) - učí a pracují se žáky podle zásad a metod ŠVP, provádí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, vytváří vnitřní pravidla třídy, která jsou součástí otevřené a bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klima ve třídě, výchovné skupiny, vytváří podmínky pro integraci žáků se SVP a nadaných žáků, registrují signály o možném problému žáka, hledají příčiny a vhodné formy nápravy, konzultují výchovné a vzdělávací problémy s pracovníky poskytujícími poradenské služby školy, spolupracují se zákonnými zástupci.

 3) Program poradenských služeb ve škole

·         poskytování poradenských služeb žákům, zákonným zástupcům i pedagogům

·         poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

·         identifikace žáků, kterým je potřeba poskytnout prvotní zvýšenou podporu (první stupeň podpory)

·         prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

·         spolupráce s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, zákonní zástupci žáků)

·         zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, příprava podmínek pro úspěšné společné vzdělávání

·         metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání

·         podíl na tvorbě školních vzdělávacích programů

·         podíl na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků

·         sledování účinnosti prevence rizikového chování (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.) a hledání cesty k řešení problémů šikany, hledání cesty k řešení problémů záškoláctví, hledání cesty k řešení dalších problémů specifického charakteru (alkohol, drogy, kouření a jiné)

·         podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

·         vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování jednotlivých žáků i třídních kolektivů

·         vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností

·         prevence a omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

·         efektivní řešení problémů vzniklých během vzdělávání – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.

·         posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané a mimořádně nadané žáky

·         nabízení vhodných řešení neúspěšným maturantům

·         pomoc s rozhodováním zájemcům o studium na škole s výběrem vhodného oboru vzdělání a poradenství uchazečům o vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami

·         poskytování služeb kariérového poradenství žákům školy, informační a poradenská podpora k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, koordinace s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce, …)

·         prohloubení spolupráce s ostatními školskými poradenskými zařízeními (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce

 4) Časová dostupnost poradenských služeb

 Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele  a zákonné zástupce. Doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, zákonných zástupců a učitelů.

 

5) Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenští pracovníci školy zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků a zákonných zástupců žáků, zachovávají mlčenlivost o zdravotním stavu žáků. Dbají o to, aby dokumenty týkající se osobních údajů a zdravotního stavu nebyly volně přístupné.

Sponzoři školy

Kontakt

skola@harrachov.cz

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok